وکتور مجموعه پرچم های ایران, تزئینی

وکتور مجموعه پرچم های ایران, تزئینی