وکتور پس زمینه با مفهوم آینده

وکتور پس زمینه با مفهوم آینده