وکتور دکمه های خروج و سوئیچ سیاه

وکتور دکمه های خروج و سوئیچ سیاه