وکتور دکمه های سوئیچ و خروج سفید

وکتور دکمه های سوئیچ و خروج سفید